Technikum Elektroniczno-Elektryczne

im. Synów Pułku w Warszawie

#1 2009-09-10 21:41:06

☼ ALIEN ☼

http://img146.imageshack.us/img146/4085/helloadmin.gif

Zarejestrowany: 2009-09-10
Punktów :   

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI DO SZKOŁY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
2. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. Trzy fotografie.
5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych.
6. Pisemne oświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców(prawnych opiekunów).
4. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
5. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
6. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu

KRYTERIA REKRUTACJI DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum
2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskana za:
    ◦ oceny z wybranych przedmiotów odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum
    ◦ wynik egzaminu gimnazjalnego
    ◦ inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Ustala się zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty:

http://img30.imageshack.us/img30/9246/22302150.gif

4. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje punkty za:
    ◦ egzamin gimnazjalny (max. 100 pkt.)
    ◦ za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów dla danego oddziału oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 100 pkt.))
5. Za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu uczeń otrzymuje punkty według następującej tabeli:

http://img6.imageshack.us/img6/4840/ocena.gif

6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 4 punkty.
7. Za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim, kandydat otrzymuje 4 punkty
8. Za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym, kandydat otrzymuje 2 punkty
9. Maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4.
10. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, mają w następującej kolejności:
    ◦ sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,
    ◦ kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki,
    ◦ kandydaci z wyższą oceną z zachowania
11. Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla kształcenia w danym zawodzie.


http://img.userbars.pl/160/31819.png

http://img.userbars.pl/160/31824.png

http://img.userbars.pl/156/31019.png

http://img.userbars.pl/155/30888.png

http://img.userbars.pl/143/28475.gif

http://img.userbars.pl/145/28953.jpg

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
karty gry top eleve www.carex.pun.pl www.pwsz-zarzadzanie-2010.pun.pl www.roguc.pun.pl sposób na płatne aplikacje